Bio-energie portal voor gemeenten

Wat kan bio-energie voor onze gemeente betekenen in het realiseren van onze duurzame ambitie.

Er zullen grote inspanningen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie geleverd moeten worden om aan de huidige doelstellingen te voldoen. Gemeenten hebben een steeds belangrijkere, coördinerende rol bij verduurzaming.

Daarbij bestaat er niet één gemakkelijke oplossing om dit doel in één keer te bereiken. Of het nu gaat om een project binnen een gemeente of om het ontwikkelen van een strategie om uw gemeente klimaatneutraal te maken, altijd zullen er verschillende opties naast elkaar uitgewerkt en afgewogen moeten worden. Altijd zal de oplossing bestaan uit een mix van energiebesparing en verschillende duurzame energie opties. Elke gemeente zal die afweging zelf moeten maken. Want de gemeente kent alle omstandigheden en kan in gesprek met inwoners, bedrijven en andere betrokken partijen.

Warmtepompen Energiebesparing Geothermie Zon Wind Warmtenet Bio-energie Aardgasvrij Waterkracht Biobrandstof

 

 

Indien u als gemeente de beschikking heeft over biomassareststromen (zoals plantsoenbeheerafval, bermgras etc.), indien u de warmtevraag van een wijk niet (uitsluitend) elektrisch of met geothermie kunt/wilt oplossen, indien u al een warmtenet heeft of gaat wilt gaan aanleggen of als u industrie of agrarische bedrijven heeft met een hoge temperatuurwarmtevraag of wellicht restwarmteaanbod, dan kan bio-energie een interessante optie voor uw gemeente zijn.

Dit bio-energie portal gaat vooral in op kansen n aandachtspunten bij:

Mest
Houtige stromen
Gft
Bermgras

Dit zijn de stromen waar gemeenten invloed op uit kunnen oefenen en waar we een substantieel potentieel voor groei zien.

Bio-energie

Bio-energie kan in veel gevallen onderdeel van de duurzame mix zijn. Veel gemeenten ervaren het invullen van de duurzame energie opgaven als complex. Er is bovendien behoefte aan gerichte informatie. Daarom is dit bio-energie portal ontwikkeld. Met deze website willen we voldoende informatie over bio-energie aanbieden zodat bio-energie kan worden meegenomen in het verkennen van de lokale mogelijkheden om klimaatneutraal te worden.

 

Biobrandstof

Ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot is afkomstig van het verkeer. Het gebruik van biobrandstof is een van weinige opties om in het bestaande wagenpark CO2 te reduceren. Sinds 2003 verplicht de EU lidstaten om meer biobrandstof op de markt te brengen. Het bijmengen van een paar procent biobrandstof bij de benzine en diesel is daarbij de belangrijkste maatregel

Voor meer informatie: hier

Terug naar wegwijzer

Energiebesparing

Energiebesparing is de eerste stap om klimaatneutraal te worden. Veel huishoudens en bedrijven hebben al ontdekt dat energiebesparing economisch aantrekkelijk is. Soms bestaat er zelfs een  wettelijke verplichting als maatregelen bij bedrijven snel terug verdient worden. Maar als we willen voldoen aan de doelstellingen van Parijs dan zullen we verder moeten gaan met energiebesparing. Energiebesparing is een heel breed onderwerp. Het isoleren van woningen, energie-efficiënte apparaten, verlichting, proces-innovaties en gedragsverandering vallen allemaal onder energiebesparing. Maar omdat vergaande energiebesparing noodzakelijk is in een duurzame energievoorziening is het zinvol dat u zich er verder in verdiept: Voor meer informatie, Klik hier voor energiebesparing in : Industrie of in Gebouwde omgeving

Terug naar wegwijzer

Waterkracht

Uit water kunnen we op verschillende manieren energie halen. Er zijn installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose.
Voor meer informatie: Klik hier

Terug naar wegwijzer

Wind

Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking. Op dit moment groeit de bijdrage van windenergie snel. Windenergie is in Nederland, na biomassa, zelfs de belangrijkste bron van hernieuwbare energie en zal in de komende jaren zeker nog verder groeien.

Gemeenten kunnen een cruciale rol spelen in het mogelijk maken van windenergie op land. Meer informatie over wind op land vind u op de website van RVO en op de website windenergie.nl.

Voor meer informatie over wind op zee klikt u hier

Terug naar wegwijzer

Zon

Zonneboilers produceren duurzame warmte, zon-pv (photovoltaics) panelen produceren duurzame elektriciteit.

Elektriciteitsopwekking met zonnepanelen is een populaire vorm van duurzame energie. Elk jaar leggen bedrijven en huishoudens meer panelen op hun dak. Voor huishoudens is het economisch aantrekkelijk om een groot deel van het eigen elektriciteitsverbruik te dekken met zonne-energie. Ook grootschalige systemen, zoals bijvoorbeeld zonneweides, zijn, met subsidie, aantrekkelijk.

Voor meer informatie over elektriciteitsopwekking met zonnepanelen klikt u: hier

Zonne-energie kan ook worden gebruikt voor het maken van warm (tap)water met zonneboilers in woningen of bij sportverenigingen. Zonneboilers kunnen ook in de industrie goed van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die grote hoeveelheden warm water gebruiken als hotel, ziekenhuis, verzorgingstehuis, camping, zwembaden, autowasstraten en stomerijen.

Voor meer informatie hierover klikt u hier

Terug naar wegwijzer

Warmtepompen

Met een warmtepomp kan warmte uit de omgeving (lucht, bodem of oppervlaktewater) worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen en om tapwater te produceren. De technische ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen gaan snel en we kunnen dus ook verwachten dat warmtepompen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Warmtepompen gebruiken elektriciteit en geen aardgas. In een toekomst zonder aardgas of andere fossiele energiebronnen zullen warmtepompen een belangrijke rol spelen.

Voor meer informatie hierover klikt u hier voor gebouwde omgeving of hier voor industrie

Terug naar wegwijzer

Warmtenetten

Veel duurzame energie-opties voor warmte zijn economisch aantrekkelijk als ze worden toegepast op grote schaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor geothermie, restwarmte en (sommige) biomassa opties. Dan is een warmtenet aantrekkelijk om in een regio, plaats of wijk meerdere woningen en bedrijven warmte te leveren via een gezamenlijk warmtenet. Warmtenetten kunnen op verschillende schaal worden toegepast. Vaak vraagt een warmtenet een visie op de langere termijn. Nu is er een aantrekkelijke restwarmtebron aanwezig, maar hoe moet het verder met het warmtenet als deze bron wegvalt? Denk aan meerdere warmte invoeders en meerdere warmte afnemers om risico te spreiden.

Bestaande warmtenetten zijn vaak gekoppeld aan bestaande fossiele centrales en afvalverbrandingsinstallaties. In de toekomst zal deze warmtebron duurzaam moeten worden ingevuld. Dat maakt dat deze warmtenetten juist een kans kunnen bieden voor duurzame energieopties.

Meer informatie over warmtenetten vindt u hier

Terug naar wegwijzer

Aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend, maar noodzakelijk. Woningen, scholen en bedrijven dienen op andere wijze te worden voorzien van ruimteverwarming en warm tapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen. Daarmee kunnen we aan de slag om Nederland aardgasvrij te maken.

Voor meer informatie: Klik hier

Terug naar wegwijzer

Geothermie

Geothermie is warmte uit de diepe ondergrond (meer dan 500 meter diep). Deze warmte kan worden gebruikt om grote groepen woningen, kassen en bedrijven te verwarmen. Als er voor diepere bronnen wordt gekozen is het zelfs mogelijk stoom en elektriciteit te produceren met geothermie. Daarom is geothermie strategisch belangrijk om ook in de duurzame samenleving industriële bedrijven de mogelijkheid van hoogwaardige warmte te bieden.

Meer informatie vindt u: hier, of kijk naar het potentieel van geothermie

Terug naar wegwijzer